top of page

Algemene voorwaarden

Definities en toepassingsgebied

De algemene voorwaarden tot levering van diensten, hierna genoemd de "algemene voorwaarden", zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst bij dodo & zo.

 

De voorliggende algemene voorwaarden vormen de overeenkomst die dodo & zo en de klant verbinden, zij worden hierna gezamenlijk de "partijen" genoemd.

 

De “klant” is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten bij dodo & zo bestelt.

 

De "consument" is de klant, natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

 

De voorliggende algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing tussen partijen.

 

Deze sluiten de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant uit die dodo & zo niet uitdrukkelijk op schriftelijke wijze heeft aanvaard. De algemene voorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de website van dodo & zo https://www.dodoenzo.be zodat de klant bij het plaatsen van een bestelling dient te verklaren dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en bevestigt dat hij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt.

 

Dodo & zo behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen, dit zonder voorafgaande kennisgeving, onder voorbehoud dat deze wijzigingen op zijn website worden weergegeven. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op de bestellingen van diensten die nadien worden geplaatst.

Aanvaarding van de voorwaarden

De cliënt erkent kennis genomen te hebben van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart door het plaatsen van een bestelling of dienst deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling van product of dienst geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Aanbod en aansprakelijkheid

Dodo & zo is een eenmanszaak die klanten bijschoolt rond alles wat met slaap te maken heeft en doet dit voor ouders met kinderen van 0 tot 5 jaar. Het is geen medisch- of gezondheidsadvies. Het vervangt dus ook geen medisch of ander professioneel advies. Dodo & zo zal doorverwijzen naar andere professionals (dokter, lactatiedeskundige, …) indien nodig.

Dodo & zo is niet verantwoordelijk voor fysieke dan wel psychische gevolgen waar een klant meent dat deze voortvloeien uit deelname van een consultatie of coachingstraject.

 

De slaapcoaching dient te gebeuren in een veilige slaapomgeving. Dodo & zo volgt de gezondheids- en veiligheidsprotocollen van de AAP (American academy of pediatrics) en de richtlijnen van Kind en Gezin. Indien deze richtlijnen niet opgevolgd kunnen worden, zal er geen verdere samenwerking plaatsvinden met dodo & zo. Dodo & zo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die gebeuren door het niet opvolgen van bovenstaande richtlijnen.

 

Dodo & zo gaat steeds op zoek naar een evenwicht tussen wat ouders verzoeken in functie van routines, strategieën, en wat het beste zal werken voor het kind op basis van persoonlijkheid, temperament, leeftijd en ontwikkelingsstadium.

De informatie die aangereikt wordt aan de klant werd opgesteld op basis van de informatie die de klant verschaft aan dodo & zo. Dodo & zo is niet verantwoordelijk indien door de klant verkeerde gegevens werden doorgegeven, of indien door een derde een bestelling wordt geplaatst in naam van de klant.

Bestelling en betaling

De prijs van de producten en/of diensten zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Iedere verhoging van de BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde) of iedere nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en de uitvoering, zal automatisch ten laste van de klant worden gelegd.

 

Om een bestelling te plaatsen kiest de klant de dienst(en) die hij wenst te bestellen door op de website van dodo & zo te surfen, vult de gevraagde gegevens in, controleert de juistheid van de bestelling en voert (na het kennismakingsgesprek) vervolgens de betaling uit.


Dodo & zo behoudt zich het recht voor de bestelling van de klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder indien de door de klant gecommuniceerde gegevens manifest foutief of onvolledig blijken te zijn of indien een betwisting bestaat met betrekking tot de betaling van een voorgaande bestelling.

 

Een eenmaal gereserveerd slaapconsult heeft een betaalverplichting. Als binnen 2 werkdagen geen betaling is ontvangen, vervalt de reservering.

Herroepingsrecht

In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument die de diensten bij dodo & zo bestelt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst, namelijk de dag waarop de consument per e-mail een samenvatting van zijn bestelling ontvangt.

 

De consument die uitdrukkelijk aanvaardt dat de bestelde dienst reeds wordt uitgevoerd vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen en die erkent dat deze uitvoering leidt tot verlies van dit herroepingsrecht, zal dit herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht, niet meer kunnen uitoefenen.

 

De consument zal zijn herroepingsrecht tevens niet kunnen uitoefenen indien hij zich bevindt in één van de andere uitzonderingen beoogd door artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht.

De datum waarop het traject start kiest dodo & zo samen met de klant tijdens het vrijblijvend gesprek of kiest de klant zelf door middel van het boeken van een zelfgekozen datum- en tijdsslot en wordt nadien duidelijk via e-mail gecommuniceerd aan de klant.

Een persoonlijk slaapplan of slaapconsult annuleren kan tot 7 dagen voor de start van het traject/consult. Een administratieve kost van €10 wordt afgerekend bij de terugbetaling. Met de start van het traject/consult bedoelt Dodo & zo de datum die geboekt werd en gecommuniceerd werd aan de klant via mail. 

Een extra administratieve kost kan worden aangerekend bij andere herroepingen / terugbetalingen: 

  • Bij annulatie minder dan 7 dagen voor de opstart. De klant vulde een intake formulier in en Dodo & zo stelde al een slaapplan op. Het persoonlijk slaapplan werd nog niet doorgestuurd. Er zal een administratieve kost van €100 worden aangerekend en het slaapplan wordt niet doorgestuurd naar de klant.

  • Vanaf het moment dat de klant het slaapplan heeft ontvangen via e-mail worden er geen terugbetalingen voorzien. Ook niet indien het traject uiteindelijk niet zou worden opgestart of vroegtijdig zou worden stopgezet (met uitzondering van aantoonbare overmacht).

  • Boekt de klant een betalende dienst en wenst die, om welke reden dan ook, toch niet door te gaan met de betalende dienst, dan stort dodo & zo het betaalde bedrag terug met aftrek van een administratieve kost van €25.

  • In geval van aantoonbare overmacht laat de klant dit schriftelijk (aangetekende brief of e-mail) weten aan dodo & zo binnen de 7 dagen na het boeken van de betalende dienst. Dodo & zo zal al dan niet aanvaarden. U krijgt hierover bericht binnen de 10 werkdagen.

  • Bij het "dodo like a pro" pakket hoort begeleiding in vorm van 2 opvolgconsults. Deze consults moeten, via een link die de klant ontvangt, binnen de 6 maanden na de coachingcall ingeboekt zijn. Nadien vervalt het recht om gebruik te maken van de opvolgconsults, tenzij Dodo & zo daar anders over beslist. Terugbetaling van het verschil tussen het "dodo with the flow" en het "dodo like a pro" pakket kunnen niet gevraagd worden na opstart van het traject, ook al maakte de klant geen gebruik van de opvolgconsults binnen de 6 maanden. 

 

Voor een losse consultatie kan annuleren tot 48 uur voordat het consult plaatsvindt. De datum waarop het consult doorgaat kiest dodo & zo samen met de klant tijdens het vrijblijvend gesprek of kiest de klant zelf door middel van het boeken van een zelfgekozen datum- en tijdsslot en wordt nadien duidelijk via e-mail gecommuniceerd aan de klant. Laattijdige annulatie (minder dan 48u) betekent dat er geen terugbetaling mogelijk is.

 

Het persoonlijke slaapplan, handouts van Dodo & zo of de informatie uit een losse consultatie mag in geen geval gedeeld of doorverkocht worden aan derden. Er zal gerechtelijk gevolg gegeven worden aan inbreuken die hierop vastgesteld worden.  

Uitstellen van een reeds geboekte dienst

Dodo & zo behoudt zich het recht om een consult of slaaptraject uit te stellen naar een latere datum bij overmacht of overboeking. Dit wordt duidelijk via e-mail gecommuniceerd aan de klant en een voorstel voor een nieuwe datum wordt door dodo & zo aangeboden.

Een slaapconsult of slaaptraject mag door de klant maximum 1 maand uitgesteld worden. Dit wordt ten laatste 24u voor de start van het consult gecommuniceerd naar Dodo & zo. Er wordt 1 maand gerekend vanaf de origineel geboekte datum. Nadien komt de boeking te vervallen en wordt er een administratieve kost van €25 euro aangerekend bij het terugstorten van het reeds betaalde bedrag. 

Uitvoering van de bestelling

Elke dienst (persoonlijk slaapplan, los mailconsult,… ) zal pas opgestart worden na ontvangst van de totaalsom.

 

De uitvoeringstermijnen die door dodo & zo werden aangegeven worden slechts ter indicatieve titel verstrekt en verbinden dodo & zo niet. Een vertraging in de uitvoering van de bestelling kan bijgevolg in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, intresten, verbreking van de overeenkomst en/of opschorting van de verplichtingen van de klant.

 

Dodo & zo streeft ernaar om de consultaties steeds op het afgesproken tijdstip te laten doorgaan. Indien het persoonlijk slaapplan van een klant pas zeer laattijdig geleverd kan worden door overmacht of door persoonlijke omstandigheden bij dodo & zo, biedt dodo & zo een alternatief aan of de mogelijkheid tot annuleren zonder kosten.

Ontvangst van de bestelling en klachten

Eventuele klachten met betrekking tot de diensten geleverd door dodo & zo zullen op schriftelijke wijze moeten worden ingediend, binnen een termijn van 5 werkdagen nadat het feit dat tot de klacht aanleiding geeft zich heeft voorgedaan. Bij gebreke de klacht op voorgemelde wijze en binnen de vooropgestelde termijn in te dienen, zal hiermee geen rekening worden gehouden.

 

Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft dodo & zo de keuze tussen het vervangen van de desbetreffende diensten of het terugbetalen van (een deel van) de prijs van deze diensten.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, logos, tekeningen, merken, modellen, slogans, de huisstijl, enz. die via de website, brochures, flyers, handouts, enzovoort van dodo & zo toegankelijk zijn, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

 

Behoudens voorafgaand en uitdrukkelijk andersluidend beding, is het de klant niet toegelaten afgeleide werken gebaseerd op het geheel of een deel van de op de website, brochures, flyers, handouts, enzovoort van dodo & zo afgebeelde elementen te wijzigen, reproduceren, verhuren, uitlenen, verkopen, verspreiden of te creëren.

 

Behoudens indien hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, houdt de overeengekomen prijs in geen enkel geval een overdracht in van de intellectuele eigendomsrechten en/of industriële rechten op om het even welke manier.

 

Dodo & zo verklaart dat het resultaat van de geleverde diensten, die beschermd zouden zijn door intellectuele eigendomsrechten, originele creaties vormen. Indien dodo & zo beroep zou hebben gedaan op derden teneinde het geheel of een deel van deze diensten te leveren, verklaart hij alle noodzakelijke rechten en toestemmingen voor de uitvoering van deze diensten te hebben verkregen.

Privacy Statement 

Beide partijen zijn verplichting tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de gecoachte of de klant is, geldt het geheimhoudingsprincipe ten aanzien van de alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen opdrachtnemer en cliënt ook richting opdrachtgever.

 

Door het plaatsen van een comment of review op de website of sociale media van dodo & zo  heeft deze automatisch een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve, onherroepelijke licentie voor het gebruik of kopiëren van deze content voor marketing doeleinden zonder enige vorm van compensatie voor de klant.

bottom of page